Buy fishing license

Protokoll

 Tisdagen den 17 Mars 2020

Åsmöte för

Överboda-Strand FVOF    

Närvarande: Ann-Katrin Jakobsson, Sven-Erik Jakobsson, Maud Lie , Nils-Åke Johansson, Sylvia Johansson

Nils-Åke

Val av ordförande

För mötet

Val av justeringsmän och rösträknare

Sven-Erik Jakobsson

Val av sekreterare för mötet

Sylvia Johansson

Fastställande av dagordning

OK

Har kallelsen skett enligt stadgarna

OK

Styrelsens verksamhetsberättelse

Se bilaga

Revisorernas berättelse

Se bilaga

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

Ersättning till styrelsen och övriga

1000 till Sekreterare och Kassör

Ordförande: Sven-Erik Jakobsson

Övriga: Sylvia, Ann-Katrin, Emil, Ulf, Bengt, Maud

Sektionsledare

Val av ordförande och övriga styrelseledarmöten

Mjösjön: Sven-Erik

Dalsjön: Ulf

Älven: Yngve

Val av revisioner samt suppleanter

Nils-Åke och Yngve

Valberedning

Maud Lie

Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar

Inga

Utsättning av fisk ca 700 kg

Förhoppningsvis får vi tag i Regnbåge, Öring eller Röding.

Fastställande av fiske kortspriser2019

Styrelsens förslag till fiskevårdsplan

Mjösjön: 150 kr Dagkort

Årskort 500 (bybor)

Familjeårskort 700 (bybor)

Dalsjön: Familjeårskort 120 kr

Älven: Familjeårskort 300 kr

Familjeårskort 100 kr (bybor)

Bevakare

Nils-Åke Johansson, Sylvia Johansson, Lars-Gunnar Nordström, Yngve Bergström, Bengt Martinsson

Övriga frågor

Inga

                Mötet avslutat

Medelande om var och när protokollet hålls tillgängligt

På Hemsidan

Verksamhetsberättelse Överboda-Strand Fiskeförening

Verksamhetsåret 2019-03-01 -2020-03-30

 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Sven-Erik Jakobsson Ordförande

Sylvia Johansson Sekreterare

Ann-Katrin Jakobsson Kassör

Nils-Åke Johansson Revisor

Yngve Bergström Revisor

 

Ekonomi: föreningens intäkter utgörs av fiskekorts-försäljning, samt bidrag från Umeå Kommun.

Övrig verksamhet

Juni gjordes reparationer av bryggor och sedan sattes dom i sjön.

En liten grupp från Aktiv assistans kom och tillbringade en eftermiddag i Mjösjön.

14/6 satte vi ut 350 kg fisk.

Juli-aug. gräsklippning och underhåll-

10/8 ny utsättning fisk 300 kg. Under året har vi sålt 189  st  dagkort 11 årskort-

Dalsjö 8 st och Älven 14 st

14/9 togs bryggorna upp för vintern.

Under vintern har vägen plogats upp för isbilskörning.

Överboda 17/3 2019

Styrelsen för Överboda-Strand fiskeförening genom

Årsmöte för Överboda-Strand FVOF 2020

Fiskeregler Mjösjön
Alla fiskekort är personliga.
Endast ett handredskap per kort får användas.

Max 3 ädelfiskar per kort och dag får fångas.

Fiske är gratis för barn under15 år, med spö och toppknuten lina utan rulle.
Barn till och med 15 år fiskar gratis tillsammans med målsman
och på dennes kort, men dock max 3 fiskar/kort.
Fiske tillåtet 06.00- 24.00 . I övrigt fiskeförbud.

Angelfiske förbud.

PowerBait är förbjudet.
Nätfiskeförbud.
Fiskeförbud Mjösjöbäcken/Kvarnbäcken.
Fiskekort skall alltid vara med och kunna uppvisas på begäran av fisketillsyningsman.
Vid olovligt fiske kommer kontrollavgift att uttas.

Fiskeregler Umeälven
Ryckfiske förbjudet

(Fiske där krokarna rycks fast utvändigt på fisken är förbjudet.)
Minimimått
Gällande minimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):
• Lax Min. 50 cm – Max. 65 cm
• Öring 35 cm
• Harr 35 cm
Fiske endast med handredskap, fler än tre krokar får inte användas.
Fiske efter öring är förbjudet 15 september till 14 oktober.

Fiske efter harr är förbjudet 15 april till 31 maj.

(Fiske efter lax är förbjudet från den 1 maj till18 juni och 1 september till 31 december, endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten, begränsningen gällare ej odlad Öring ( fettfeneskuren )
Generellt nätfiskeförbud gäller för Umeälven.

Fiskeregler Dalsjön
Nätfiskeförbud

Årsmöte för Överboda-Strand FVOF 2018

Fiskeregler Mjösjön
Alla fiskekort är personliga.
Endast ett handredskap per kort får användas.
Fiske är gratis för barn under15 år, med spö och toppknuten lina utan rulle.
Barn till och med 15 år fiskar gratis tillsammans med målsman
och på dennes kort, men dock max 3 fiskar/kort.
Max 2 ädelfiskar per kort och dag får fångas.
Fiske tillåtet 06.00- 24.00 . I övrigt fiskeförbud.

Angelfiske förbud.

PowerBait är förbjudet.
Nätfiskeförbud.
Fiskeförbud Mjösjöbäcken/Kvarnbäcken.
Fiskekort skall alltid vara med och kunna uppvisas på begäran av fisketillsyningsman.
Vid olovligt fiske kommer kontrollavgift att uttas.
Årskort gäller inte under premiärdagarna (Bybor)
Fiske endast från land och fiskebryggor under premiärdagarna.

Fiskeregler Umeälven
Ryckfiske förbjudet

(Fiske där krokarna rycks fast utvändigt på fisken är förbjudet.)
Minimimått
Gällande minimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):
• Lax 50 cm
• Öring 35 cm
• Harr 25 cm
Fiske endast med handredskap, fler än tre krokar får inte användas.
Fiske efter öring är förbjudet 15 september till 14 oktober.

Fiske efter harr är förbjudet 15 april till 31 maj.

(Fiske efter lax är förbjudet från den 1 maj till18 juni och 1 september till 31 december, endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten, begränsningen gällare ej odlad lax( fettfeneskuren )
Generellt nätfiskeförbud gäller för Umeälven


Fiskeregler Dalsjön
Nätfiskeförbud

Verksamhetsberättelse Överboda Strand Fiskeförening

Verksamhetsåret 2017-03-01-2018-03-30

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Sven-Erik Jakobsson Ordförande

Sylvia Johansson Sekreterare

Ann-Katrin Jakobsson Kassör

Nils-Åke Johansson revisor

Yngve Bergström     revisor

Ekonomi: föreningens intäkter utgörs av fiskekorts försäljning, samt bidrag från Umeå Kommun.

Övrig verksamhet.

Under mars fick vi inbjudan till informationsträff från Umeå Fritid-

Stefan Ågren, Ida Odeblom och Länsstyrelsen informerade om restaurering i älvarna

Lögdeå

Sävar

Hörnån

Länsstyrelsen informerade om att man kalkar 2 ggr/år i Mjösjön m.m.

Sista maj lades bryggorna på plats. I april försökte någon tända eld på gill-stugan, grill-ringen i stugan sprack av värmen. Den stora grill-ringen ute slets upp och kastades i sjön. Detta fortsatte hela sommaren.  Med andra ord bara sabotage hela sommaren.

I juni kom fiskbilen med 350 kg fisk, inget fiske mellan  6/6-12/6-

Tillströmning av fiskare har varit god efter utsättning.

Den årliga uppröjningen gjordes under juni.

Mitten av oktober togs bryggorna upp, och borden fraktades därifrån för eventuella missöden.

Styrelsen för Överboda-Strand fiskeförening genom

Sven-Erik Jakobsson Ordf.

 

Verksamhetsberättelse 2016

Mjösjö fiskeområde

I februari  besök hos Umeå Fritid, ang. ansökningar och bidrag till föreningen.

Inget bidrag till handikappfiske i år.  Projektpengar till förbättringar skulle kunna beviljas.

Vi ansökte om ett nytt bord och nytt grus och grillring i grillstugan. Detta har vi fått.

Årsmöte hölls i mars litet deltagande ca 10 st.

Under maj gjordes den årliga uppröjningen.

Slutet av maj lades bryggorna på plats och nytt underlag i grillstugan samt en ny grillring.

300 kg regnbåge sattes ut i maj-

fiskeförbud mellan 28/-5- 3/6. Ingen premiär.

Slutet av maj kom Ida Odeblom och Stefan Ågren på besök. Ida var ny på Umeå F. ville se hur det såg ut vid Mjösjön.

Rivning av bäverdamm har gjorts i stort sett hela sommaren.

Bävern bygger och vi river.

I augusti satte vi ut 300 kg regnbåge ytterligare.

Vi fick tyvärr ingen öring, för varmt för fisken i odlingen, bruna fläckar på fisken.

I oktober kom ett gäng från Strömbäcks folkhögskola och fiskade en hel dag.

17/10 togs bryggorna upp för säsongen.

Årsmöte för Överboda-Strand FVOF 2016

Fiskeregler Mjösjön
Alla fiskekort är personliga.
Endast ett handredskap per kort får användas.
Fiske är gratis med spö med toppknuten lina och utan rulle.
Barn till och med 15 år fiskar gratis tillsammans med målsman
och på dennes kort, men dock max 2 fiskar/kort.
Max 2 ädelfiskar per kort och dag får fångas.
Fiske tillåtet 06.00- 24.00 . I övrigt fiskeförbud.
PowerBait är förbjudet
Nätfiskeförbud.
Fiskeförbud Mjösjöbäcken/Kvarnbäcken.
Fiskekort skall alltid vara med och kunna uppvisas på begäran av fisketillsyningsman.
Vid olovligt fiske kommer kontrollavgift att uttas.

Årskort gäller inte under premiärdagarna (Bybor)
Fiske endast från land och fiskebryggor under premiärdagarna.

Fiskeregler Umeälven

Fiske där krokarna rycks fast utvändigt på fisken är förbjudet.
Minimimått
Gällande minimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):
• Lax 50 cm
• Öring 35 cm
• Harr 25 cm
Fiske endast med handredskap, fler än tre krokar får inte användas.
Fiske efter öring är förbjudet 15 september till 14 oktober.

Fiske efter harr är förbjudet 15 april till 31 maj.

(Sportfiske efter lax är förbjudet från den 1 maj till18 juni och 1 september till 31 december endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten begränsningen gällare ej odlad lax( fettfeneskuren )
Generellt nätfiskeförbud gäller för Umeälven


Fiskeregler Dalsjön
Nätfiskeförbud

Verksamhetsberättelse 2015

Ny organisation tillsattes inför sommaren

Ny ordförande valdes.

Uppdelning på tre områden -  Mjösjön,, Älven och Dalsjön

för område Mjösjön valdes Sven-Erik Jakobsson

för älven                                 Yngve Bergström

för Dalsjön                          Ulf Ingelsson

Under sommaren har det varit lite aktivitet i Mjösjön, eftersom vi ej fick tillgång till fisk för utplantering. Umlax kunde inte leverera fisk p.g.a  sjukdom i sin fiskodling.

Vi hade kontakt med Blåknutens fiskeförening ang. eventuellt samköp av fisk från Bröderna Olsson i Vallsta. För lång transport ansåg vi. Beslut togs att sänka kort priserna. Trots detta har vi sålt relativt många fiskekort.

I stället har vi grusat vägen ned till Mjösjön och den årliga uppröjning gjordes.

Under maj kom det en kille från Umeå Fritid. Han höll på med ett projekt ang. fiske i kommunen. En webbkarta över alla fiskeområden inom kommun har upprättats. (www.fiskekort.se)  där kan man se platser och lite info. med bilder.

I juni kom en dam från kommun handikapp ut och tittade vid Mjösjön, skulle återkomma ang.bokning för fiske. Det hände inget.

En skolklass från Vännäsby var ute och fiskade en dag.

Fiskelådan är åter uppsatt vid affären-.  Berit Boström har under sommaren kollat och sett till att det har funnits kort tillgängliga.

I augusti fick vi inbjudan från Umeå Fritid att delta under en kväll vid laxtrappan  rundvisning. Sven-Erik och Nils-Åke  var med på denna rundvisning.

Sylvia har gått runt och fotat till hemsidan samt lämnat information till Vännäs och Vindeln FVO.

I november hade vi styrelsemöte.

I december var det fiskeinfo. från Umeå Fritid ang. förändringar i grundbidragen-fiskevårdsbidrag. Diskussion om hur vi kan hitta en bättre modell på fiskevårdsbidragen.

En forskare från Umeå Universitet Johan Leander berättade om resultat kring forskning av Kanadaröding i Ammarnäs.

Från Umeå Fritid deltog Cecilia Sandén informerade om möjligheter att söka bidrag för att ordna aktiviteter för nyanlända flyktingar.

Tisdagen den 17 mars 2015

Årsmöte för Överboda-Strand FVO 2015

Närvarande: Jonas Kostet, Tomas Rönnberg, Bengt Martinsson, Vivianne Paulsson,

Berit Boström, Maud Lie, Ola Norman, Ernst Olofsson, Nils-Åke Johansson, Sylvia Johansson

Rolf Olsson, Yngve Bergström, Simone Granberg

Val av justeringsmän och rösträknare

Val av ordförande

För mötet

Val av sekreterare för mötet

Fastställande av dagordning

Har kallelsen skett enligt stadgarna

Styrelsens verksamhetsberättelse

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande och övriga styrelseledarmöten

Val av  suppleanter

Utse valberedning

Skötsel

Berit Boström och Vivianne Paulsson

Rolf Olsson

Sylvia Johansson

Ja

Ja

Bilaga

Godkänns

Ja

Styrelsen ej komplett val sker under våren. Rolf Olsson är tf. tills ny ordförand valts

Tomas Rönnberg, Yngve Bergström, Bengt Martinsson, Sylvia Johansson, Simone Granberg tf tills ny kassör valts

Kent Eriksson, Jonas Kostet, Patrik Jansson

Maud Lie + Tillval

Förfrågan on det finns någon som kan tänka sig att hjälpa till med städning vid grillstugan i Mjösjön. Berit Boström är kontaktperson.

Verksamhetsberättelse för Överboda- Strand FVOF 2013

Året har varit ett av de mest aktiva åren i föreningens historia. Under året har föreningen äntligen fått en hemsida och i samarbete med I- Fiske också tillgång till internet och SMS fiskekort .Insatser har gjorts i föreningens tre verksamhetsområden.

Mjösjön

Vid fiskecentrat så skedde underhålls reparationer vad avser byggnader samt bryggor. Inom området röjdes också sly. En ny handikapp satsning skedde också i samarbete med Umeå kommun.

Tre fiskeutsättningar skedde också under året med totalt 600 kg stor fångstfärdig regnbåge samt 150 kg fångstfärdig röding med en snittvikt på 8 hg. Fiskutsättningarna finansierades fullt ut av erhållna fiskekortsintäkter.

Umeälven- Bodbäcken

Under försommaren sattes c:a 3000 ”älvegna” havsöringsyngel från fiskodlingen i Stornorrfors ut i Davidsbäcken/ Kvarnbäcken på hela den sträcka som har lämpliga lokaler för fisken. Trots en mycket torr sommar höll bäcken tillräckligt med vatten och överlevnad och tillväxt var god . Under hösten utsattes också 2000 ensomriga harrar från Bastuträsk i älven med en snitt storlek på 6- 10 cm. Utsättningen finansierades med fonderade medel. Föreningen medverkade också i Länsstyrelsens flodkräft projekt för utvärdering av kräftpestens härjningar. Föreskrifter med begränsning av t.ex. flyttning av båtar och användning av redskap har också införts i älven och finns beskrivna på Info tavlan vid Gammgårds hällan.

Dalsjön

Ett antal arbetsdagar genomfördes med buskröjning samt gräsklippning i anslutning till badplats och planerat fiskecentrum. Under hösten byggdes också en båtramp i sjöns södra del. Muddring har inte kunnat genomföras då bidrag ej erhölls.

Utredningar som berör fisket

I juni 2013 så erhöll fastighetsägare i alla byar inom området kallelse till möte för sammanslagning av Fiskbäckens- Bodbäckens invallningsföretag med Bråns invallnings- företag. Till ett nytt invallningsföretag med nya båtnadstal för alla markägare. Det för många markägare okända invallningsföretaget bildades 1938 efter den stora översvämningen. Dammen  i Berg förseddes 1954 med en pumpstation efter ett avtal mellan Vattenfall och invallningsföretagets styrelse. En omfattande uppgrundning av bäcken liksom stoppad fiskvandring mellan älv och bäck har varit följden . Genomgång av avtal med Vattenfall samt vattendomstolsbeslut har därefter studerats av föreningen. Invallningsföretaget / fiskeföreningen har genom dessa avtal möjlighet att föra talan vad avser oförutsedda skador och skadat fiske med Vattenfall. Förhandlingar om skador i Bodbäcken/ Dalsjön samt skador i fisket kommer att inledas med Vattenfall under 2014.

Fiskekortsförsäljning för 2013 samt 2012 och 2011 framgår av tabell 1

 

                             Styrelsen

 

Fiskeområde/ fiskekortstyp                                     2013                    2012                    2011

Mjösjön/årskort                             48                        74                        14

Mjösjön/prem.kort                        38                        13                        14

Mjösjön/dagkort                            148                      51                        72

Dalsjön/årskort  4                           9

Umeälven/årskort                          3                           -                            4

Anm.4 fiskekort älven 2013 har överförts till 2014. 1 fiskekort Mjösjön 2013 har överförts till 2014.

 

Verksamhetsberättelse Överboda- Strand FVO 2012

Föreningen firade sitt 20 års jubileum under 2012 som också blev det framgångsrikaste året i föreningens historia

Under vintern 2012 genomfördes i föreningens regi en utbildning av nya bevakare. Efter denna kurs har Bengt Martinsson, Yngve Bergström, Kent Eriksson, Lars-Gunnar Nordström, Mikael Vennerström, Sylvia Johansson och Nils- Åke Johansson samt sedan tidigare Rolf Olsson förordnanden som bevakare i föreningens fiskevatten. Bevakarna i samarbete med polisen lyckades också gripa tre ynglingar från stan som fiskade olovligt under en total förbudstid strax efter utsättning av regnbåge. Nytt för året var att föreningen nu kunde utfärda kontroll avgift för olovligt fiske.

Inom ramen för Mjösjö sektionen så planerades och byggdes ytterligare en handikappfiskebrygga samt iordningställdes två nya handikapp anpassade vägar till bryggorna. Huvudvägen in till handikapp centrat grusades också. Röjningsarbete längs vägen och inom området genomfördes också liksom gräsklippning och underhåll av byggnaderna.

Fem handikapp grupper togs också emot under augusti månad.  550 kg regnbåge med en medelvikt över 1 kg sattes ut under året. Nytt rekord vad avser fiskekorts köpare fick vi också. Föreningen har ökat  sin fiskekortsförsäljning under 2011-2012 med 100% och för första gången under föreningens 20 verksamhetsår så gick satsningen ihop ekonomiskt.

I Dalsjön genomfördes under året en arbetsdag där bl.a. vassklippning och strandröjning påbörjades i södra änden av sjön. Föreningen har också genom avtal med Umeå Kommun erhållit en aluminiumbåt som med trailer kan förflyttas inom föreningens vatten. Föreningens förbättrade ekonomi ger goda förutsättningar för nya satsningar om vi får fler intresserade att ställa upp i föreningens sektionsarbete.

Styrelsen

Senaste kommentarer

18.09 | 15:45

Kommer bryggorna att sättas ut på nån annan plats nu när dom är borta

30.07 | 10:57

När planterade ni in senast?

04.08 | 07:32

Undrar som de andra, om ni hade inplanterar ifjol eller i år? Eller hur ofta p...

15.06 | 18:47

Hej! Hur köper jag fiskekort i Dalsjö? Hälsningar Mariann